Wednesday, Jan 2 - 7:30 PM PST Event Coverage
Home - Pomona-Pitzer 70
Visitor - (RV)Biola University 62